kierunki studiów Opole

Opole poza doskonale rozwiniętym przemysłem charakteryzuje się również ogromnym potencjałem intelektualnym i ekonomicznym. Niewiele osób wie, że w mieście tym młodzi ludzie stanowią aż 40% społeczeństwa, co zdecydowanie przemawia na jego korzyść.

            Opole to także dobrze prosperujący ośrodek akademicki, którego najczęściej wybieranymi placówkami edukacyjnymi są: Po­li­tech­nika Opol­ska, Uniwer­sy­tet Opol­ski, Państwowa Medycz­na Wyższa Sz­koła Za­wodowa, Wyższa Sz­koła im. Bog­dana Jańskie­go, Wyższa Sz­koła Zarządzania i Ad­mi­nistracji oraz Wyższa Sz­koła Ban­ko­wa. To tam co roku opuszcza mury tysiące studentów, którzy następnie zyskują zatrudnienie w różnych miastach Polski. Kierunki studiów, jakie można wybrać w Opolu dostępne są na stronie internetowej http://studia-opole.opinieouczelniach.pl/.

            Miasto to posiada również ciekawą ofertę kulturalną. Każdego roku odbywają się w nim m.in.: Krajowy Festiwal Pio­sen­ki Pol­skiej, Międzyna­ro­dowy Festiwal Per­kusyj­ny, Kon­fron­tacje Te­atral­ne, Ogólnopol­ski Festiwal Te­atrów Lalek oraz Dni Opo­la.